Wetsvoorstel herziening partneralimentatie staat alimentatie afspraken in huwelijkse voorwaarden toe

SmeetsGijbels ziet in actualiteit herbevestiging van belang adviesrol advocatuur

26 JUNI 2015, AMSTERDAM / ROTTERDAM
Samenvatting
Het door VVD, PvdA en D66 ingediende initiatiefwetsvoorstel voor Partneralimentatie mag zoals het er nu uitziet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het voorstel een jaar later van kracht kan zijn. Een belangrijk onderdeel van het initiatiefwetsvoorstel betreft de mogelijkheid dat partners bij huwelijkse voorwaarden (of bij geregistreerd partnerschapsovereenkomst) kunnen afwijken van de wettelijke regeling inzake partneralimentatie. Onder de huidige wetgeving is dit niet mogelijk. SmeetsGijbels ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de adviespraktijk om partners er bewust van te maken dat zij bij het aangaan of wijzigen van hun huwelijkse voorwaarden bindende afspraken kunnen maken over de alimentatieregeling na een echtscheiding. Partners kunnen zo beter de gevolgen van een mogelijke echtscheiding op voorhand regelen. Zeker wanneer de privé of werkomstandigheden tijdens het huwelijk wijzigen, kunnen beide partners er belang bij hebben om tussentijds hun huwelijkse voorwaarden aan te passen, zodat in geval van echtscheiding er duidelijkheid is over alle financiële gevolgen, inclusief de alimentatieregeling. SmeetsGijbels ziet dit als een belangrijk voordeel van het wetsvoorstel.

Het door VVD, PvdA en D66 ingediende initiatiefwetsvoorstel voor Partneralimentatie mag zoals het er nu uitziet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Wat zijn verder de beoogde veranderingen die het initiatiefwetsvoorstel voor Partneralimentatie nastreeft?

Verkorting van de wettelijke duur van de partneralimentatie?

Op grond van de huidige wettelijke alimentatieregeling kan in geval van scheiding een alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot aanspraak maken op een onderhoudsbijdrage in het levensonderhoud gedurende maximaal 12 jaar na echtscheiding. Het vorige week ingediende wetsvoorstel beoogt zowel de duur als de hoogte van de partneralimentatie aanzienlijk te beperken.

Wetsvoorstel

Op grond van de huidige wettelijke alimentatieregeling is de rechtsgrond voor het opleggen van partneralimentatie de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid. In het wetsvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ proberen de indieners hier verandering in te brengen. Conform dit wetsvoorstel bestaat bij huwelijken, die korter duren dan drie jaar en zonder kinderen zijn, geen verplichting tot partneralimentatie. Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan drie jaar geldt dat partneralimentatie in beginsel verschuldigd is voor de duur van de helft van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Op bovenstaande hoofdregel worden de nodige uitzonderingen gemaakt. Zo geldt de situatie waarbij een huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en waarbij de echtscheiding binnen tien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd plaatsvindt als uitzonderingssituatie. Ook voor huwelijken met kinderen, waarbij het jongste kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, wordt een uitzondering gemaakt. Voor de onderhoudsplichtige wordt een uitzondering gemaakt wanneer deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Voorts biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden voor of zelfs tijdens het huwelijk vast te leggen of, en zo ja tot welk bedrag en voor welke duur, na echtscheiding de ene echtgenoot tegenover de andere echtgenoot tot een uitkering tot diens levensonderhoud zal zijn gehouden. Daarnaast zal het krijgen van een nieuwe partner niet langer van invloed zijn op de duur van de alimentatie. Onder de huidige wettelijke regeling vervalt het recht op alimentatie wanneer de alimentatie gerechtigde na de echtscheiding gaat samenwonen met een nieuwe partner, een consequentie die in de praktijk tot veel procedures leidt met een moeilijke bewijslast. In de nieuwe wet loopt de alimentatie verplichting gewoon door, ook ingeval van samenwonen.

Wanneer deze nieuwe wet in werking treedt, wordt het nog belangrijker voor (aanstaande) echtgenoten om zich goed te laten voorlichten over de gevolgen van een eventuele echtscheiding door een ervaren familierechtadvocaat. Een partner die tijdens het huwelijk een carrière opgeeft of op een laag pitje zet, bijvoorbeeld om meer tijd aan de verzorging van de kinderen te besteden, zal zich goed moeten realiseren dat in geval van echtscheiding er slechts beperkt recht op alimentatie bestaat.

Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten